Eigenschappen en definitie van een goede deskundige?

In de rechtspraak hoort men soms wel eens de slagzin "Handelen als een goede huisvader.". Persoonlijk vind ik dat de deskundige moet proberen te handelen als de perfecte huisvader.

-> Home
-> Meer info
-> Forum
-> Bibliotheek
Volgens Van Dale:

Deskundige: Persoon die door beroep of studie in het bijzonder bevoegd is tot het beoordelen van een zaak.
Expert: Deskundige, iemand die geroepen wordt om in twistzaken uitspraak te doen of advies te geven.
Gerechtsdeskundige
->Opdracht
->Eigenschappen
gerecht
->Gerechtelijk Wetboek
->Bemiddelling - Mediation
In de doctrine van "Het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken." van de RUG kan je het volgende lezen:

"De Associatie van Belgische Experten (A.B.E.X.) definieert de persoon van de deskundige als volgt:
"Mag alleen als "expert" betiteld worden, hij of zij die door ervaring en praktijk een voldoende vakkennis verworven heeft. Diegene die het beroep van expert uitoefent, moet over de verreiste kennis beschikken voor de uitoefening van zijn opdracht en dient de bekwaamheid te bezitten deze kunst te beoefenen. Deze beoefening omvat niet alleen de nodige ervaring in het beleid van de expertise, maar vergt eveneens een bijzondere zin voor ontleding, synthese, kritiek, logica en gevolgtrekking. Technische specialisatie en bekwaamheid omvatten niet noodzakelijk deze hoedanigheden. De expert moet de feiten vaststellen en de schijnbare tegenstellingen die in het geschil voorkomen duidelijk ophelderen, de hem voorgelegde opmerkingen en argumentatie beantwoorden, de oorzaken en de gevolgen weerhouden en de besluiten in een gemotiveerde uiteenzetting opstellen. In een vrije en onafhankelijke geest, los van alle soms hartstochtelijke verwikkelingen die zich in een zaak kunnen voordoen, moet hij bekwaam zijn de hem voorgelegde problemen te omschrijven en een oplossing voor te leggen.""


Samenvatting:

We kunnen stellen dat de deskundige niet alleen wetenschappelijk enorm bekwaam moet zijn, hij moet ook over voldoende communicatievermogen beschikken om een wetenschappelijk probleem zo goed en snel mogelijk te kunnen beschrijven. In het process van de expertise moet hij de partijen als gelijken behandelen en de tegenspraak ten volle garanderen. test